Privacy


PRIVACYVERKLARING van Stal de Schoolt

Stal de Schoolt is gevestigd te Lochem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK 08191949 Vestigingsnr. 000009419314 Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Stal de Schoolt verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Stal de Schoolt verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:
a. een product of dienst afneemt bij Stal de Schoolt ;
c. zich aanmeldt als vrijwilliger of official;
d. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 Stal de Schoolt verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s),  geleverde diensten of betaling in natura e.d.);

1.3  Stal de Schoolt kan deze gegevens gebruiken om:
 beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 voorlichting (informatievoorziening);
• communicatie;
 alle financiële handelingen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 U kunt contact opnemen met Stal de Schoolt via telefoonnummer 06-54272337  of per e-mail: stal.de.schoolt@12move.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Stal de Schoolt persoonsgegevens verwerkt;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Stal de Schoolt met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stal de Schoolt.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Stal de Schoolt zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Stal de Schoolt treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Stal de Schoolt kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 KNHS;

4.2 Stal de Schoolt verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Stal de Schoolt daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Lochem, Juli  2022.